Phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 594
UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN 

Số: 23/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 08 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc
có giá trị trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1791/TTr-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh. Các nội dung không được quy định trong Quyết định này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị
Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc; đồng thời chủ động cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp để thực hiện công tác lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn quản lý.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022.

 Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Đài PT-TH Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC, TH, ĐTQH.
Th

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 


Lê Tuấn Phong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2022/QĐ-UBND 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 1698
  • Trong tuần: 19 025
  • Tháng hiện tại: 58 873
  • Tổng lượt truy cập: 1254927
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang