Kế hoạch xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Lượt xem: 1679
Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022  của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4162/TTr-SXD ngày 16 tháng 12 năm 2021, ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2092/STP-NV1 ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết; Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Đính kèm Kế hoạch, Phụ lục I, Phụ lục II


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 1555
  • Trong tuần: 18 882
  • Tháng hiện tại: 58 730
  • Tổng lượt truy cập: 1254784
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang