Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Thanh tra Sở xây dựng
Lượt xem: 737

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Thanh tra Sở xây dựng

* Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Về công tác thanh tra: Đã hoàn thành 02 cuộc thanh tra, ban hành 02 kết luận thanh tra (trong đó có 01 cuộc năm 2019 chuyển sang), gồm: Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng; đang thực hiện 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020. Qua kết quả thanh tra đã kiểm điểm các tổ chức có vi phạm, ban hành 02 quyết định thu hồi tiền, 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Về công tác kiểm tra: Kiểm tra 13 công trình, ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 165 triệu đồng.

* Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:

 - Kết quả tiếp công dân: Trong thời kỳ báo cáo, tại Sở Xây dựng đã tiếp 01 lượt/01 người.

 - Số đơn tiếp nhận trong kỳ là 19 đơn, gồm: 02 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại, 15 đơn phản ánh, kiến nghị. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 05 đơn (01 đơn tố cáo và 04 đơn phản ánh, kiến nghị).

 - Kết quả giải quyết: Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành 01 kết luận về nội dung tố cáo; ban hành 03 văn bản trả lời cho công dân và tham mưu UBND tỉnh trả lời 01 đơn theo quy định.

* Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 18/6/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-SXD ngày 12/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 làm cơ sở triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 06/3/2020 về việc nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 563/KH-SXD ngày 10/3/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Chương trình số 1212/CTr- SXD ngày 29/4/2020 của Sở Xây dựng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Xây dựng năm 2020; Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 23/4/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng; Công văn số 118/SXD- TTXD ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Xây dựng; Công văn số 1491/SXD- TTXD ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Xây dựng.

 

THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

 

 

 


Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 350
  • Trong tuần: 7 716
  • Tháng hiện tại: 56 413
  • Tổng lượt truy cập: 1441315
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang