Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Lượt xem: 770

Qua một thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-SXD ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng. Ngày 02 tháng 12 năm 2019 Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành kết luận số 3583/KL-SXD Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng; Kết luận có nội dung:

                Trong thời gian qua, các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Xây dựng gồm: phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, phòng Quản lý nhà- Thị trường bất động sản và Phát triển đô thị, phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Văn phòng Sở đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; các Nghị định, Chỉ thị của các Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính, liên quan đến trách nhiệm giải trình.

Qua kiểm tra cho thấy các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng đã kịp thời tham mưu Sở Xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện các Quyết định, Chỉ thị về cải cách hành chính của UBND tỉnh Bình Thuận; Văn phòng Sở Xây dựng đã thực hiện niêm yết công khai Email, số điện thoại của đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Các phòng chuyên môn Sở Xây dựng đã chấp hành thực hiện đúng theo quy trình quy định về cải cách hành chính của Sở Xây dựng, đã chủ động tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm hành chính công đã được các phòng chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình thực hiện còn có những tồn tại, hạn chế sau:

I. Về thực hiện công tác cải cách hành chính

1. Văn phòng Sở

- Có 01 hồ sơ trễ hẹn theo Văn bản số 14/BC-TTHCC ngày 30/8/2019 của Trung tâm hành chính công về việc báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 năm 2019.

- Chưa tham mưu điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng năm 2019.

2. Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Tham mưu ban hành các GPXD chưa đầy đủ nội dung theo các mẫu của Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

- Tham mưu ban hành Giấy phép xây dựng có thời hạn cấp vượt tổng diện tích sàn (648m2>500m2) theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và chưa phù hợp quy định tại khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014.

- Tham mưu ban hành 01 Quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng có nội dung chưa phù hợp với các quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014.

3. Phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật

Tham mưu các GPXD chưa đầy đủ nội dung theo các mẫu của Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

II. Về thực hiện trách nhiệm giải trình:

Từ đầu năm 2019 đến 30/9/2019 các phòng QLN-TTBĐS và PTĐT, phòng Quàn lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, phòng Quy hoạch – Kiến trúc và Văn phòng Sở  không nhận được văn bản nào của tổ chức, công dân yêu cầu giải trình. Tuy nhiên cần thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo liên quan đến trách nhiệm giải trình để tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt về trách nhiệm giải trình cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải trình.

III. Các biện pháp khắc phục:

Để tăng cường công tác cải cách hành chính và việc thực hiện trách nhiệm giải trình tại Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục triển khai tốt các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo điều hành của cấp trên về cải cách hành chính và việc thực hiện trách nhiệm giải trình, trong đó lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Đối với việc thực hiện cải cách hành chính:

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản do UBND tỉnh ban hành cụ thể như Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Văn phòng Sở: Chấn chỉnh không để xảy ra hồ sơ trễ hẹn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tham mưu Sở Xây dựng ban hành kịp thời quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng năm 2019 để thực hiện theo quy định.

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cấp giấy phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn, thu hồi GPXD phải đúng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với việc thực hiện trách nhiệm giải trình:

Các phòng chuyên môn phải triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của UBND tỉnh triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018 và các Quy định về trách nhiệm giải trình tại chương II Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.

Qua kết luận kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2019; việc thực hiện trách nhiệm giải trình tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng. Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng và Văn phòng Sở  tiếp tục phát huy ưu điểm, tổ chức khắc phục những nội dung còn tồn tại và triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thời gian đến. 

Thanh tra Sở.
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 1666
  • Trong tuần: 18 993
  • Tháng hiện tại: 58 841
  • Tổng lượt truy cập: 1254895
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang